dm Karrieroldal - Adatvédelmi nyilatkozat

A dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhely: 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4. (a továbbiakban: „dm” vagy „adatkezelő”)) örömmel fogadjuk, hogy felkereste weboldalunkat és érdeklődik vállalatunk és a dm konszernhez tartozó vállalatok által kínált álláslehetőségek iránt. 

A dm  

a) a dm Karrieroldal (a továbbiakban: Karrieroldal) használata során, valamint 

b) a dm álláshirdetésére benyújtott pályázat elbírálása során a jelen nyilatkozat (a továbbiakban: "Nyilatkozat") szerint kezeli az Ön személyes adatait. 

A dm-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A dm bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja. 

1 Általános rendelkezések

1.1 A dm, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

Adatkezelő neve: dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 4. 

Cégjegyzékszáma: 13-09-078006 

A dm Kft. rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel. 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen: 

E-mail cím: adatvedelem@dm.hu 

1.2 A Nyilatkozat személyi hatálya 

A Nyilatkozat személyi hatálya kiterjed a Karrieroldalon regisztráló személyekre és a dm álláshirdetéseire, szakmai gyakorlatos vagy gyakornoki pozícióira (a továbbiakban együtt: álláshirdetés) pályázatot benyújtó személyekre, illetve – adott esetben – ezen személyek törvényes képviselőire (a továbbiakban: „Ön” vagy „az érintett”), továbbá a Karrieroldal felhasználóira és a karrier@dm.hu elérhetőségen keresztül a dm-el kapcsolatba lépő személyekre.

A Nyilatkozat hatálya kiterjed a dm munkavállalói adatainak kezelésére is. 

1.3 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

1.3.1 Fogalmak 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

„anonimizált adat”: olyan információ, amely nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, valamint az olyan személyes adat, amelyet olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható. A GDPR nem vonatkozik az ilyen anonim információ kezelésére, a statisztikai vagy kutatási célú adatkezelést is ideértve. 

1.3.2 Alapelvek 

A dm, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért: 

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); 
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”); 
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”); 
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”); 
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

1.3.3 Kapcsolódó jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR). 

2 Weboldal

2.1 Általános tudnivalók a weboldal látogatói számára 

A felhasználóink személyes adatait alapvetően csak akkor gyűjtjük és használjuk fel, ha erre a weboldal működőképessége, illetve a weboldalon elérhető tartalmak és szolgáltatások biztosítása érdekében szükség van. Látogatóink személyes adatainak gyűjtése és felhasználása jellemzően az ő előzetes hozzájárulásuk alapján vagy velük való szerződés megkötését megelőző lépések megtétele érdekében történik. Esetenként az adatkezelést jogszabályi rendelkezések írják elő, vagy arra jogos érdekünk alapján kerül sor.  

2.2 A weboldal működésének biztosítása és a naplófájlok létrehozása 

A weboldalunk felkeresésekor a rendszerünk minden alkalommal automatikusan adatokat és információkat rögzít a felhasználó készülékének számítógépes rendszeréről. Ilyenkor a következő adatokat gyűjtjük: 

 • Request (a lekért fájl fájlneve) (pl. www.pelda.hu/index.html) 
 • Böngésző típusa, verziója 
 • Böngésző nyelve (pl.: magyar) 
 • Használt operációs rendszer 
 • A böngészőablak belső felbontása 
 • Képernyőfelbontás 
 • Javascript aktiválása 
 • Java be/ki 
 • Cookie-k be/ki 
 • Színmélység 
 • Előző URL (az előzőleg meglátogatott oldal) 
 • IP-cím (anonimizálva) 
 • Hozzáférés időpontja 
 • Kattintások 
 • Űrlapok tartalma és más adatok a szabad szöveges mezőkben (például keresőszavak); személyes adatokat (például név és jelszó) rögzítő űrlapok esetén, csak a „kitöltött” vagy a „nem kitöltött” információk kerülnek továbbításra. 

Az adatokat a rendszerünk naplófájlokban tárolja. Ezeknek a naplófájloknak az adatsorait anonimizált formában értékeljük annak érdekében, hogy a hibákat gyorsabban megtaláljuk és a lehető leghamarabb javítani tudjuk. A naplófájlokban tárolt adatok a szerverkapacitások kezelésében és kínálatunk továbbfejlesztésében is segítségünkre vannak. Az IP-címeket csak kivételes esetekben használjuk, kizárólag a visszaélések elemzéséhez. Ezen célok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján jogos érdekünk. A fenti adatok marketingcélú kiértékelésére nem kerül sor. 

A naplófájlokban tárolt adatok legkésőbb a webhely felkeresésétől számított 30 nap elteltével törlésre kerülnek. 

2.3 Cookie-k és hasonló technológiák használata 

Weboldalunk több helyen is ún. cookie-kat használ. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülhetnek, és a böngészője elmentheti ezeket. A cookie egy egyedi karaktersorozat, amelynek segítségével a weboldal ismételt felkeresése esetén a böngésző egyértelműen azonosítható. 

A cookie-k a felhasználó számítógépén mentésre és onnan a weboldalunk számára továbbításra kerülnek. A cookie-k használata felhasználóként teljesen az Ön irányítása alatt zajlik, azok használata ellen bármikor tiltakozhat a következők szerint. A böngészőjében egy beállítás módosításával megtilthatja vagy korlátozhatja a cookie-k továbbítását. A tárolt cookie-k bármikor törölhetők. A törlés automatikusan is történhet. Ha letiltja a weboldalunk cookie-jait, lehetséges, hogy az oldalon nem minden funkció lesz akadálytalanul használható. 

A legtöbb általunk használt cookie ún. munkamenet (session) cookie, amely a böngésző bezárásával törlődik a számítógépéről. Emellett van néhány hosszabb életű cookie, melynek segítségével felismerhetjük Önt látogatóként. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.  

Weboldalunkon technikailag szükséges cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, amelyek nélkül nem használhatóak szolgáltatásaink. Ezek segítenek abban, hogy a felhasználók mozoghassanak a webhelyen, biztosítva az alapvető szolgáltatásokat, például az oldalakon történő navigációt és a biztonságos helyekhez való hozzáférést. Ezen cookie-k nélkül a weboldal nem működne rendeltetésszerűen.  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján e célból jogos érdekünkben áll a személyes adatok feldolgozása.  

A cookie-k fentiektől eltérő célokból történő alkalmazásához a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön beleegyezésére van szükségünk. A hozzájárulás megadásához cookie-sávot használunk, amely lehetővé teszi, hogy hozzájáruljon a különféle adatkezelési célokhoz, amikor első alkalommal látogat el webhelyünkre. A cookie-preferenciáit bármikor könnyedén módosíthatja a cookie-sávon található beállítások segítségével. A cookie-sávra mutató linket weboldalunk alján találja meg. 

A cookie-kat vagy hasonló technológiák használatát az alábbi adatkezelési célok szerint osztályoztuk, hogy könnyebb legyen a választás. 

2.3.1 Funkcionális cookie-k 

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik olyan információk tárolását, amelyek megváltoztathatják a weboldal megjelenését vagy befolyásolhatják a weboldalon végrehajtható műveleteket. Ez magában foglalja az opcionális funkciókat is, például a nyitott pozíciók interaktív térképen történő megjelenítését. 

A Google Maps használata 

Ha hozzájárulását adja a funkcionális cookie-k használatához a cookie-sávban, akkor a Google Maps (Google Inc.) térképeit is felhasználjuk a nyitott pozíciók interaktív térképen történő megjelenítésére az álláskeresés során. Ennek folyamán az álláskeresésével kapcsolatos információk, beleértve az IP-címet is, átadásra kerülnek az amerikai egyesült államokbeli Google szerverekre, és ott mentésre kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a Google elmentheti a cookie-kat az Ön számítógépén, amikor Ön igénybe veszi az álláskeresést. Ha felkeres egy Google térképet tartalmazó webhelyet az oldalunkon, böngészője közvetlen kapcsolatot létesíthet a Google szervereivel. A térkép tartalmát ezután a Google közvetlenül továbbítja az Ön böngészője részére, amely integrálja azt a weboldalba. Az így továbbított, Google által meghatározott adatkörre nincs befolyásunk. További információt a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: http://www.google.com/policies/privacy/ 

Az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Beleegyezését a jövőre nézve bármikor visszavonhatja, ha megváltoztatja a cookie-sávon beállított preferenciáit. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

2.3.2 Analitikai cookie-k 

Az analitikai cookie-k segítségével elemezni tudjuk, hogy mely tartalmak különösen vonzóak látogatóink számára és lehetővé teszik, hogy még jobban alkalmazkodhassunk a látogatók igényeihez. 

Elemző eszköz SAS Institute GmbH 

Ha beleegyezését adja az elemző cookie-k használatához a cookie-sávban, akkor a SAS Institute GmbH (Heidelberg) nyomon követési technológiáját alkalmazzuk a weboldal igényeire szabásához. Ez a nyomon követési technológia segít megérteni, hogy mely oldalak és szolgáltatások azok, amelyek különösen vonzóak az Ön számára. Ennek során a következő adatokat gyűjtjük: 

 • Request (a kért fájl neve) (pl. www.pelda.hu/index.html) 
 • Böngésző típusa / verziója 
 • Böngésző nyelve (példa: magyar) 
 • Eszköz neve és osztálya 
 • A használt operációs rendszer 
 • A böngészőablak belső felbontása 
 • Képernyőfelbontás 
 • Javascript aktiválás 
 • Java be/ki 
 • Cookie-k be/ki 
 • Színmélység 
 • A hálózatban bájtban továbbított adatmennyiség és az átadás időtartama milliszekundumban a böngésző kliens és szerver között 
 • Előző URL (a korábban meglátogatott oldal) 
 • Az internetszolgáltató neve és földrajzi információi (ország, település, irányítószám, hosszúsági és szélességi fok) az IP-címhez (pl. Németország, Karlsruhe, 76133, 49.011799, 8.4267902), amelynél maga az IP-cím nem kerül rögzítésre 
 • A hozzáférés időpontja 
 • Kattintások 
 • Adott esetben űrlapok tartalma és más adatok a szabad szöveges mezőkben (például keresőszavak); személyes adatokat (például név és jelszó) rögzítő űrlapok esetén, csak a „kitöltött” vagy a „nem kitöltött” információk kerülnek továbbításra. 

Az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Beleegyezését a jövőre nézve bármikor visszavonhatja, ha megváltoztatja a cookie-sávon beállított preferenciáit. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

2.3.3 Marketing cookie-k 

A marketing cookie-k a webhelyek látogatóinak azonosítására szolgálnak annak érdekében, hogy a látogatók személyes felhasználói viselkedése alapján hirdetéseket jeleníthessenek meg számukra. 

Facebook retargeting (ismételt megcélzás) használata személyre szabott hirdetésekhez 

Ha hozzájárul a marketing cookie-k használatához a cookie-sávban, akkor a Meta Platforms Ireland Ltd. (a továbbiakban: “Meta”) Facebook-pixele kerül aktiválásra.

Ez a funkció azt a célt szolgálja, hogy a Facebook és az Instagram közösségi oldalak felhasználói számára személyre szabott hirdetések („Ads“) kerüljenek megjelenítésre más internetes oldalakon is, így a Facebookon, az Instagramon, valamint a Facebook hirdetési hálózatán (Audience Network).

Ennek érdekében oldalainkon elhelyezésre került a Meta - tag. Ennek a tag-nek a segítségével az adott internetes oldal felkeresése során direkt kapcsolat jön létre a Meta szervereivel. Ennek során a Meta szerverrel közlésre kerül, hogy Ön az internetes oldalt meglátogatta és a Meta ezt az információt hozzárendeli az Ön Facebook -és/vagy Instagram felhasználói fiókjához. Ha Ön a Facebook vagy az Instagram közösségi oldalakat, vagy egy Meta Audience Networks partner oldalát felkeresi, akkor személyre szabott, érdeklődésének megfelelő hirdetések (Ads) kerülnek megjelenítésre.

A Meta-val fennálló adatkezelésre – az adatkezelés konkrét céljától függően – az alábbiak irányadók: 

 • A Meta-val közösen felelősek vagyunk a személyes események adatainak kezeléséért, melynek célja célcsoportok létrehozása, kereskedelmi és tranzakciókkal kapcsolatos üzenetek kézbesítése, funkciók és tartalom személyre szabása, valamint a Meta termékek fejlesztése és biztonságosabbá tétele. A GDPR-nak való megfelelés érdekében a felelősségi viszonyok rendezéséről szóló megállapodás a következő oldalon érhető el: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
 • A közös adatkezelés keretében elsősorban a Meta felelős azért, hogy tájékoztatást nyújtson az adatkezelésről és lehetővé tegye az érintettek számára a GDPR szerint őket megillető jogok gyakorlását. További információt személyes adatai Meta általi kezeléséről, továbbá az Önt ezzel kapcsolatban megillető jogokról és lehetőségekről a Meta adatkezelési tájékoztatójában talál, melyet itt érhet el: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 • Egyebekben a személyes adatok feldolgozásáért a dm és a Meta önálló felelősséggel tartoznak.

A Meta deaktiválással kapcsolatos információkat és lehetőségeket a retargeting funkció alatt tekintheti meg, melyhez előzetesen be kell jelentkeznie fiókjába:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az általunk végzett adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. Beleegyezését a jövőre nézve bármikor visszavonhatja, ha megváltoztatja a cookie-sávon beállított preferenciáit. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

2.4 Youtube videók beágyazása 

Weboldalunk a Youtube (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, a Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA, ill. a Google Ireland Limited, Dublin, Írország nevű szolgáltató cég leányvállalata) beágyazási funkcióját használja Youtube videók megjelenítésére és lejátszására.

Kibővített adatvédelmi módot alkalmazunk, amelynek esetében a Youtube tájékoztatása szerint csak a videó lejátszásakor kezdődik el a felhasználói információk mentése. Amikor a felhasználó elindítja a beágyazott videó lejátszását, a Youtube cookie-kat helyez el a felhasználói magatartással kapcsolatos információk gyűjtése céljából. Ezeket az információkat a Youtube videóstatisztikák készítésére, a szolgáltatás felhasználóbarátabbá tételére, valamint a visszaélésszerű tevékenységek megakadályozására használja.

Amennyiben bejelentkezett a Youtube-on, ezek az információk a felhasználói fiókjához is hozzárendelhetők. Ezt úgy tudja megakadályozni, hogy a videók indítása előtt kijelentkezik a Youtube fiókjából. Tekintettel arra, hogy nem rendelkezünk információval az Ön személyes adatai Youtube általi összegyűjtéséről és felhasználásáról, ezeket a folyamatokat befolyásolni sem tudjuk. A Youtube adatvédelmi rendelkezéseiről további információkat talál a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu oldalon.

A beágyazott videók lejátszásától függetlenül a weboldal megnyitásakor kapcsolat létesül az ún. Google „DoubleClick” szolgáltatással, amelynek következtében további, ellenőrzésünkön kívül eső adatkezelési folyamatok indulhatnak el. A DoubleClick hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó célzott reklámokat kaphasson. A DoubleClick cookie 28 napig marad érvényben. A DoubleClick cookie-t itt lehet letiltani:

https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCguJZaaMCXmloAIEKj3_n9juZQLRS2Djj9suGOXM9gTFNx84kyZTQ1YFRW6vqBRc5VuVfzn_7hq8XPOcdivasCT66t7mcDseRR3i3EKIm-PMpRPWVY&hl=hu.

A DoubleClick szolgáltatásról és a Google által használt cookie-król a Google adatvédelmi nyilatkozatából tájékozódhat, amely itt érhető el: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

A videók beágyazásához kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján jogos érdekünk, mely ahhoz fűződik, hogy a tartalmainkat minél vonzóbb formában tudjuk digitálisan elérhetővé tenni a felhasználók számára.

3 Pályázói profil

3.1 Pályázat benyújtása / pályázói profil létrehozása

Adatkezelés célja: Karrieroldalunkon betöltetlen álláslehetőségekről tájékozódhat, valamint azonnal le is adhatja az online jelentkezését. A Karrieroldalunkon történő jelentkezéssel egyidejűleg pályázói profil jön létre, melyen keresztül megtekintheti jelentkezését és annak állapotát. A pályázói profil megléte megkönnyíti az Ön jelentkezését további pályázatok benyújtása esetén. A pályázói adatokat a láthatósági beállításoktól függően (lsd. 3.4. pont) abból a célból is kezelhetjük, hogy Önt más álláslehetőségek kapcsán is megkereshessük.

Az adatkezelés jogalapja:  

 • a pályázó hozzájárulása
 • a különleges személyes adatok tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

Munkatársak esetében pályázói profil automatikusan létrehozásra kerül (név, munkahelyi e-mail cím). Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakhely (ország), valamint a pályázó által megadott további adatok, valamint a benyújtott álláspályázatokkal kapcsolatos adatok.

Ha aktiválta az "automatikus kitöltés funkció”-t a böngészőjében, akkor azt a pályázat kitöltésekor használhatja. A böngészőben tárolt szükséges adatokat, például a vezetéknevet, a keresztnevet, a címet stb. a program javaslatként automatikusan beírja az pályázatba. Természetesen szerkesztheti vagy törölheti ezeket az adatokat, mielőtt a pályázatot benyújtaná hozzánk.

A kötelezőként megjelölt adatok mellett önkéntesen további információkat is megadhat és dokumentumokat tölthet fel. Az első jelentkezés benyújtása után automatikusan létrejön egy pályázói profil az Ön számára, és érkezik az Ön által megadott e-mail címre egy igazolás a pályázat beérkezésről.

A pályázói profiljába való bejelentkezéshez adja meg e-mail címét a megadott mezőbe. Ezután kapni fog egy hozzáférési linket az e-mail címére, amelyen keresztül bejelentkezhet a pályázói profiljába.

A pályázói profiljában megadott személyes adatokat bármikor szerkesztheti, megtekintheti pályázatainak állapotát, további pályázatokat nyújthat be, és használhatja a pályázói profil egyéb funkcióit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázati adatokat csak a kiválasztási folyamat megkezdéséig módosíthatja. Ha bármilyen visszaélést észlel a pályázói profiljával kapcsolatban, kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés a GDPR 9. cikkének hatálya alá tartozó különleges személyes adatra is kiterjedhet, amennyiben ilyen adatot is megadott. Ebbe a körbe tartozik például a súlyos fogyatékosság ténye vagy az egyenlő bánásmódot érintő más adat.

Az adatkezelés időtartama: 

 • a pályázói profil automatikusan törlődik az első pályázat beérkezését követő 15 hónap elteltével. Ha vannak nyitott pályázatai, a pályázói profilja nem törlődik, amíg az utolsó pályáztatási folyamat le nem zárult.
 • pályázói profilja törlését kezdeményezheti, pályázói profilja adatait az erre irányuló kérelem elintézéséig kezeljük, majd anonimizáljuk azokat. A pályázói profil törlését az karrier@dm.hu e-mail címre küldött levéllel kezdeményezheti.
 • pályázói profilját Ön is bármikor törölheti a 7.1.3 pontban leírtak alapján. A pályázói profil törlése esetén pályázói profilja azonnal anonimizálásra kerül.

Amennyiben az anonimizálás időpontjában folyamatban lévő jelentkezése van, feltételezzük, hogy azt nem kívánja fenntartani, hanem visszavonja (lásd 3.2).

Fenti adatkezelés időtartama munkatársaink esetében eltérő lehet.

Adatok megismerésére jogosultak: a láthatósági beállításoktól függően HR osztály munkatársai, valamint az érintett terület vezetője és a kiválasztásba bevont kollégák.

 A láthatósági beállításokról további információt a 3.6.1 pontban talál.

Adattovábbítás:  

Tárhelyszolgáltató: dmTECH GmbH (Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, Németország) általános informatikai háttérszolgáltató, amely a szolgáltatás nyújtásához adott esetben igénybe vehet további szolgáltatót (adatfeldolgozót). 

3.2 Pályázati anyag kezelése/törlése

Az adatkezelés célja: a Karrieroldalon állásra jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, ideértve a szükséges interjúk és tesztek elvégzését, az állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése, valamint esetleges jogi igényekkel szembeni védekezés lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:  

 • a szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételének szükségessége, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint; 
 • a különleges személyes adatok tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása; 
 • a kiválasztási folyamat lezárását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke. 

Az adatkezelő jogos érdeke: a kiválasztási folyamat lezárását követően észszerű időn belül várható, esetlegesen előterjesztett jogi igényekkel szembeni védekezés lehetőségének biztosítása.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott adatok (különösen a pályázói profilban és a pályázat mellékleteiben szereplő adatok), az Ön által végzett tesztek és a tesztek eredménye, valamint a kiválasztási eljárás során keletkezett egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: 

 • a pályázat adatait a kiválasztási folyamat lezárásától számított 1 év elteltével anonimizáljuk; 
 • amennyiben pályázatát visszavonja, a pályázat adatait a visszavonást követő 1 év elteltével anonimizáljuk.

Amennyiben a megőrzési időn belül igényérvényesítésre kerül sor, a pályázat adatait az igényérvényesítésre irányuló eljárás befejezéséig tároljuk. 

- Mi történik, ha Ön pályázói profilja törlését kezdeményezi vagy pályázói profilját törli? 

 • ha a kiválasztási folyamat még nem zárult le vagy Ön a megpályázott pozícióra felvételt nyert, a pályázat adatai az adatvédelmi nyilatkozat visszavonását vagy a törlési kérelem elintézését követően azonnal anonimizálásra kerülnek;
 • ha pályázata elutasításra került vagy a kiválasztási folyamat más módon lezárult, a pályázat adatait a törlési kérelem elintézését követő 1 év elteltével anonimizáljuk.

Amennyiben pályázatát nem a Karrieroldalon, hanem más módon – így különösen e-mail-ben, levélben vagy személyesen – kívánja benyújtani, úgy a dm felhívja figyelmét a pályázatának Karrieroldalon keresztül történő benyújtására. A felhívást követően a dm a más formában benyújtott pályázatát, személyes adatait törli.

Adatok megismerésére jogosultak: a láthatósági beállításoktól függően HR osztály munkatársai, valamint az érintett terület vezetője és a kiválasztásba bevont kollégák.

 A láthatósági beállításokról további információt a 3.6.1 pontban talál.

Adattovábbítás: Amennyiben Ön a pályázati eljárás során tesztet tölt ki, adatait továbbíthatjuk harmadik feleknek. Erről minden esetben előzetes tájékoztatást kap. 

Tárhelyszolgáltató: dmTECH GmbH (Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, Németország) általános informatikai háttérszolgáltató, amely a szolgáltatás nyújtásához adott esetben igénybe vehet további szolgáltatót (adatfeldolgozót). 

3.3 Biztonságos adatátvitel

A rendelkezésünkre bocsátott adatait technikai és szervezési intézkedések végrehajtása útján védjük a manipulációval, adatvesztéssel, megsemmisüléssel és a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Jelentkezése titkosított módon, https-en keresztül kerül továbbításra a böngészőjéből Karrieroldalunkra. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

3.4 Láthatósági beállítások

3.4.1  A pályázói profil és pályázati adatok láthatósága

Pályázói profilja létrehozásakor megadhatja, hogy ki láthassa adatait. Eldöntheti, hogy az adatok csak az adott, megpályázni kívánt pozíció kapcsán legyenek láthatóak, vagy azok a lakhelye szerinti országban hasonló pozíciókat kínálók/kínálni tervezők számára, vagy a dm teljes nemzetközi hálózatában hasonló pozíciókat kínálók/kínálni tervezők számára is láthatóak legyenek. Ennek érdekében, kérjük, hogy jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet: „Az adataim legyenek figyelembe véve a jelenlegi és jövőbeli álláslehetőségeknél országos szinten. (Javasolt beállítás - adataidat más hasonló álláslehetőségeknél is figyelembe tudjuk venni és adott esetben más pozíciókra is továbbíthatjuk a lakhelyed szerinti országban.)“; „Az adataim legyenek figyelembe véve a jelenlegi és jövőbeli álláslehetőségeknél országos és nemzetközi szinten. (Adataidat más hasonló nemzetközi álláslehetőségeknél is figyelembe tudjuk venni és adott esetben más pozíciókra is továbbíthatjuk vállalatcsoporton belül.)“;  „Az adataim ne legyenek figyelembe véve más álláslehetőségeknél. (Nem javasolt beállítás – a beállítás kizárja annak lehetőségét, hogy adataidat más, a profilodhoz passzoló álláslehetőségek kapcsán figyelembe tudjuk venni.)”.

A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárul más munkatársak, adott esetben más országbeli munkatársak által kínált pozíciókra történő adattovábbításhoz is. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása biztosítja.

Az adatait az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: EGT) kívüli harmadik országba csak abban az esetben továbbítjuk, ha az EGT-n kívüli dm-es állásra pályázik és az „Az adataim legyenek figyelembe véve a jelenlegi és jövőbeli álláslehetőségeknél országos és nemzetközi szinten. (Adataidat más hasonló nemzetközi álláslehetőségeknél is figyelemebe tudjuk venni és adott esetben más pozíciókra is továbbíthatjuk vállalatcsoporton belül.)“ opció kiválasztásával kifejezetten engedélyezte a pályázói profilja.

A láthatósági beállítások módosítása  

Adatai láthatóságára vonatkozó választását – a jelölés áthelyezése segítségével – bármikor módosíthatja. Az adatok láthatóságához való hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően, a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás időpontjától az adatait már csak a választott opciónak megfelelő munkatársak láthatják.

Felhívjuk figyelmét, hogy profilja láthatóságától függetlenül a jelentkezés benyújtásakor a benyújtott jelentkezési dokumentumokat mindig továbbítjuk az adott toborzási folyamatban részt vevő személyeknek. Az adatkezelés jogalapja az Mt. 5/A. szakasza a GDPR 88. cikkével összhangban. Továbbá a személyes adatok olyan különleges kategóriáinak kezelése esetén, mint a pl. a súlyosan fogyatékos státusz, a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja.

3.5 Dokumentumok feltöltése DropBoxból és Google Drive-ról

Biztosítjuk a lehetőséget, hogy dokumentumait a számítógépéről vagy mobileszközről, illetve a DropBox és a Google Drive online tárhelyeiről töltse fel. Kérjük, ennek során vegye figyelembe a választott szolgáltató vonatkozó használati feltételeit és adatvédelmi rendelkezéseit.

3.6 Kedvencek  hozzárendelése

Ha be van jelentkezve a pályázói profiljába, akkor kedvenc álláshirdetéseit hozzáadhatja a kedvencek listájára az álláskeresési felületen. Könnyedén testre szabhatja a listát az egyes álláshirdetések kijelölésével/kijelölésének megszüntetésével. A pályázói profil törlésével a kedvencek listája is törlődik.

3.7 Álláshírlevél

Álláshírlevelünkre e-mail címe megadásával regisztrálhat. Ebben az esetben hírlevelet küldünk Önnek olyan új pozíciókkal, amelyek megfelelnek a keresési paramétereknek, amelyeket Ön meghatározott.

Az adatkezelés célja: bármikor feliratkozhat az álláslehetőségeinkről szóló hírlevélre. Ebben az esetben az Ön által meghatározott kritériumok szerint összeállított hírlevelet küldünk a keresési feltételeinek megfelelő új állásokról e-mail címére.

Ennek segítségével optimalizáltan tudjuk biztosítani Önnek a lehetőséget, hogy az álláskeresőnk használata nélkül is értesülhessen a keresési kritériumainak megfelelő új álláslehetőségekről.

Továbbá lehetősége van állásokkal, szakmai gyakorlatos és gyakornoki programjainkkal összefüggő tevékenységeinkről tájékozódni. Tájékoztatást nyújtunk például állásbörzékről, szakmai gyakorlatos rendezvényekről, amelyeken részt veszünk. Így hatékonyabban tudjuk informálni Önt az általunk látogatott rendezvényekről. Ezeken a rendezvényeken is örömmel fogadjuk, ha kapcsolatba lép velünk. 

Profilalkotás: a dm az álláslehetőségekről szóló hírlevelet az Ön által megadott adatok alapján, személyre szabott tartalommal küldi. Az álláslehetőségekről szóló hírlevél szolgáltatás nyújtása során és érdekében profilalkotás történik.

A kezelt személyes adatok köre: e-mail cím, a kívánt állás kritériumairól önkéntesen megadott adatok (pl. tevékenységi kör, munkakör, munkavégzési hely).

Az adatkezelés jogalapja:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően, a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Hozzájárulását visszavonhatja a hírlevélben található linken keresztül. 

Az adatkezelés időtartama:

a hírlevél küldéséhez történő hozzájárulás visszavonása esetén adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

3.8  Megosztási funkciók (Facebook, LinkedIn és WhatsApp)

Szeretnénk felhívni a figyelmét a különböző szakmai és nem szakmai platformokon való jelenlétünkre, mely platformokra és üzenetküldő szolgáltatásokra mutató linkek weboldalunkon is megtalálhatóak. A platformok elérésére szolgáló gombok nem közösségi bővítmények (social pluginok), így nem továbbítunk adatot ezeknek a hálózatoknak, amíg Ön ezt kifejezetten nem kezdeményezi. A megosztási funkció használatához be kell jelentkeznie a megfelelő hálózatba, majd a linkre kell kattintania. A rendszer csak ezt követően továbbítja az adatait az adott szolgáltatónak. Mindezt a „Shariff”-funkció használatával érjük el – a megszokott közösségi bővítmények helyett a „Shariff” szolgálja magánszféránk védelmét a neten.

A megosztási funkció használata során történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a dm jogos érdeke. Jogos érdekünk, hogy a megosztási funkció révén biztosítsuk felhasználóink számára a közösségi média hálózatokon keresztül történő aktív információcsere lehetőségét.

A megosztáskor a következő adatok kerülnek továbbításra:

 • a meglátogatott weboldal címe;
 • a honlap letöltésének, illetve a „megosztás” gombra kattintásnak az időpontja;
 • a használt böngészővel és a használt operációs rendszerrel kapcsolatos adatok;
 • IP-cím;
 • az Ön által megosztott tartalom.

A megosztás során az adott közösségi oldal(ak) más felhasználói számára is láthatóvá válnak a megosztott tartalmak az Ön által a saját fiókjában rögzített adatvédelmi beállításoktól függően.

Amennyiben a „megosztás” gombra kattintáskor már bejelentkezett az adott közösségi oldalon, annak szolgáltatója számára is lehetővé válik, hogy a fenti adatokból megismerhesse az Ön felhasználónevét, és akár a valódi nevét is. Ezeket az adatokat a szolgáltató az EGT-n kívüli országokban is kezelheti.

Az adott szolgáltató adatkezelésének mértékére, típusára, céljára és az adatmegőrzés időtartamára nincs befolyásunk. Kérjük, hogy erre vonatkozóan tanulmányozza az adott közösségi platform adatvédelmi rendelkezéseit, valamint használati feltételeit.

4 A munkavállalói adatok átvétele (vállalaton belüli jelentkezőknél) 

Vállalaton belüli jelentkezők esetén az azonosítás és a duplikáció elkerülése érdekében eseti alapon átvehetjük a meglévő munkavállalói törzsadatokat (megszólítás, vezeték- és keresztnév, munkavállalói azonosítószám, születési idő, ország, város/község, irányítószám, utca, házszám). Ezenkívül, amennyiben a pályázó a fennálló munkaviszonyához kapcsolódóan különleges személyes adatot – így különösen a súlyos fogyatékosságot vagy az egyenlő bánásmódot érintő más adatot – is megadott, ez a pályázói profiljában szerepelni fog, és a jelentkezési folyamatban is megfelelően figyelembe vesszük.

A leendő munkatársaink kiválasztásakor kizárólag a szakmai képzettség és személyes alkalmasság számít, és ezeket a cégen belüli és külsős jelentkezőknél egyformán ítéljük meg.

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk, amely ahhoz fűződik, hogy a jelentkezők kiválasztása során megfelelően figyelembe tudjuk venni a dm-el már fennálló kapcsolatot, illetve az esetleges súlyos fogyatékosságot vagy az egyenlő bánásmódot érintő más adatot.

5 A címzettek kategóriái, adattovábbítás harmadik félnek 

Adatait harmadik félnek abban az esetben továbbíthatjuk, ha jogszabály kötelez minket erre (pl. nyomozóhatósági megkeresés esetén) vagy azok üzleti folyamatok lebonyolításához szükségesek vagy adatfeldolgozói szerződés alapján kerülnek külső szolgáltató (pl. tárhelyszolgáltató vagy IT szolgáltató) részére továbbításra vagy amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta.

A dm nemzetközi hálózatán belül is továbbítjuk az adatait, ha erre engedélyt adott (lásd 3.4).

Más olyan országokba való adattovábbításra is sor kerülhet, ahol a fenti szerződéses partnerek székhelye van, illetve ahol ők az adatokat feldolgozzák. Ezek elsősorban az EGT-hez tartozó országok, továbbá egyes EGT-n kívüli országok, amennyiben azok az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítják. A megfelelő védelmi szintet olyan egyéb intézkedésekkel biztosítjuk, mint például az EU egységes adatvédelmi feltételeit tartalmazó megállapodás aláírása. Az EU egységes adatvédelmi feltételeinek szövege megtalálható az Európai Bizottság honlapján, a következő címen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

 

6 Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is 

A dm az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást az egyes adatkezelési céloknál feltüntetett esetekben alkalmaz. Amennyiben a kiválasztási eljárás során készség-, illetve személyiségtesztet tölt ki, akkor sor kerülhet profilalkotásra, erről a teszt kitöltése előtt tájékoztatást kap.    

7 Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

7.1 Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a dm által kezelt személyes adatai tekintetében 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; 

b) a személyes adatok helyesbítését kérje; 

c) a személyes adatok törlését kérje; 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd 7.1.6); 

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A dm indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a dm nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a dm válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A dm minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a dm tájékoztatást ad a címzettekről. 

7.1.1 Hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy a dm-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a dm közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 

7.1.2 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a dm indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Pontatlan személyes adatait Ön is bármikor kijavíthatja a Karrieroldal pályázói profiljának módosításával, melynek folyamata a következő: Lépjen be a Karrieroldal felületére a dm-jobs.hu webcímen, majd kattintson a „Pályázói profil” menüpontra. Profiljába a regisztráció során megadott e-mail címével és jelszóval tud belépni. Itt bármikor módosíthatja korábban megadott adatait. A szükséges személyes adatok módosítását követően kattintson a „Mentés” gombra. 

7.1.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a dm indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség; 

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

d) ha a személyes adatokat a dm jogellenesen kezelte; 

e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell. 

Az adatot a dm nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Az adatok törlésére a Karrieroldalon a következőképpen van lehetősége: Lépjen be a Karrieroldal felületére a dm-jobs.hu webcímen, majd kattintson a „Pályázói profil” menüpontra. Profiljába a regisztráció során megadott e-mail címével és jelszóval tud belépni. Itt kattintson a „Beállítások”-ra és válassza a „Beállítások” opciót. Amennyiben törölni szeretné minden korábban megadott személyes adatát, kattintson a „Profil törlése” gombra.  Ezzel pályázói profilja adatai azonnal törlésre kerülnek, a pályázat adatainak törlésére pedig a 3.2 pontban foglaltak az irányadóak. 

7.1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a dm korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a dm ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) a dm-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a dm előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. 

7.1.5 A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a dm jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a dm a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.1.6 Az adathordozhatósághoz való jog 

Amennyiben mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a dm közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha 

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 

A fenti két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás az adatkezelés jogalapja) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor. 

7.1.7 Jogorvoslat 

Amennyiben Ön nem ért egyet a dm válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.: telefon: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

7.1.8 A 16. életévét be nem töltött kiskorú pályázó adatainak kezelésére vonatkozó további szabályok 

Amennyiben Ön a pályázói profil létrehozása, illetve a pályázat benyújtása során 16. életévét még nem töltötte be, és az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az adatkezeléshez – a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján – a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárulása / engedélye is szükséges.  

Amennyiben Ön elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot, úgy tekintjük, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárult, vagy engedélyezte a hozzájárulást az Ön személyes adatainak kezeléséhez. 

8 Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége  

A dm által használt adatfeldolgozók a 3. pont egyes alpontjaiban kerülnek feltüntetésre. 

9 Lehetséges változások a Nyilatkozatban, kiegészítő szabályok

A dm megváltoztathatja ezt a Nyilatkozatot és esetleges mellékleteit. Ebben az esetben a dm a frissített változatot közzéteszi. 

A Nyilatkozatban foglalt adatkezelések mellett, a dm tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek. 

Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, forduljon a dm-hez az adatvedelem@dm.hu e-mail címen. 

A jelentkezési folyamatunkkal kapcsolatos kérdéseivel vagy javaslataival keresse a pályázatok kezelésével foglalkozó kollégáinkat a karrier@dm.hu e-mail címen. Felhívjuk a figyelmét, hogy ilyen ügyben az e-mailes levelezésünk nem titkosított. 

Ha a fenti lehetőségekkel élve kapcsolatba lép velünk, felhasználjuk az adatait, hogy választ adjunk megkeresésére és felvegyük Önnel a kapcsolatot. Az ezzel összefüggő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően, a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.  

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a fenti e-mail címre küldött nyilatkozat útján vonhatja vissza.   

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a megkeresés elintézését követő hatodik hónap végén töröljük. Amennyiben az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja, adatait az erre vonatkozó kérelme elintézéséig tároljuk, azt követően töröljük.